Algemene Voorwaarden van Wheelylift.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Afkoelingsperiode
Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
Artikel 7. Garantie
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Communicatie
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Toepasselijk recht

Algemene voorwaarden

Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de telefoon, e-mail en/of de internetsite van Wheelylift.com zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

Wheelylift.com (www.wheelylift.com) is een webwinkel van Malton Storage B.V. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen u, de koper en ons, Malton Storage B.V. gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder u (de koper): de natuurlijke of rechtspersoon die aan ons (Wheelylift) opdracht heeft gegeven tot de levering van producten en/ of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Afkoelingsperiode

Indien u koopt via een winkel op het internet, heeft u het recht op een “bedenkperiode” van 7 werkdagen, waarin u kunt afzien van de koop. Dit is wettelijk geregeld en voor ons verplicht om te vermelden in onze voorwaarden. Mits van toepassing moet u zelf zorg dragen voor de retourzending.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product ongebruikt, compleet, in originele, dichte verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten

De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW.) De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
Voor verzending (zowel binnen als buiten Nederland) van de door u bestelde producten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een externe vervoerder. Deze verzendkosten zullen bij bestelling kenbaar worden gemaakt en zullen aan u worden doorberekend.

Artikel 5. Levering

De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. We leveren binnen geheel Europa.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.
Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat u de bestelling geplaatst hebt bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. We behouden ons ten alle tijde het recht voor om bestellingen zonder motiverende redenen te weigeren.
Als de bestelde artikelen op voorraad zijn bij ons kan (binnen Nederland) een levertijd van 3 dagen worden aangehouden nadat de betaling van de bestelde producten op de rekening is bijgeschreven.
In het geval dat bestelde artikelen niet op voorraad zijn en moeten worden besteld, dan zal de verwachte levertijd zo snel mogelijk worden medegedeeld. Indien de te verwachten levertijd meer dan een maand zijn, dan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.
We versturen de bestelde artikelen middels een post of pakket dienst. Indien een bestelling niet aangeboden kan worden omdat er niemand thuis is, zal de bestelling nog 2 keer worden aangeboden op een ander tijdstip/andere datum. Kan de bestelling dan nog niet worden afgeleverd, dan wordt deze bij de vervoerder bewaard tot een nieuwe vervoersopdracht voor deze bestelling komt. Bij een tweede aanbiedingsronde kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, moet u ons daarvan binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product ongebruikt, compleet, in originele, dichte verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening.
Binnen 7 werkdagen na ontvangst door ons en na controle van het product storten we het geld terug.
Wanneer u het gekochte product wilt ruilen voor een ander product of model dan stuurt u eerst het gekochte product compleet, in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen zeven (7) werkdagen terug op u eigen kosten. Wij zullen vervolgens het nieuwe product of type weer kosteloos versturen. Een eventueel prijsverschil zal door u worden bijbetaald of door ons worden teruggestort.
Onverwachte prijsverhogingen van de fabrikant en typefouten in prijzen en of tekst zijn voorbehouden. Hier kunnen door de bezoeker van de website/koper geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Garantie

Uw bestelling wordt uiteraard met de grootste zorg uitgevoerd, mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:

  • Retour zenden is alleen mogelijk als uw product bij aflevering materiaalfouten vertoont, u dient dit dan per omgaande schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
  • Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder garantiebepalingen.
  • Reclames die niet binnen 7 dagen na afleveren aan ons kenbaar zijn gemaakt worden niet meer gehonoreerd.
  • Wheelyliften: Garantie geldt alleen op het product de Wheelylift (1 jaar). Geen garantie op montageconstructie e.d.


Artikel 8. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient u de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voor aflevering, zonder dat u zich op enige korting, verrekening of opschorting kunt beroepen.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn we niet aansprakelijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Mocht Koper als gevolg van een gebrekkig product dat is geleverd door Wheelylift schade leiden, dan is de totale aansprakelijkheid van Wheelylift beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten productaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Wheelylift beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gebrekkige, schadeveroorzakende product. Het voorgaande met dien verstande dat Wheelylift niet aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door het gebruik van door haar geleverde producten in strijd met de door Wheelylift gegeven voorschriften en/of gebruiksadviezen.
10.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.1 is Wheelylift enkel verplicht schade te vergoeden op grond van enige contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid, indien en voor zover deze schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van Wheelylift of haar leidinggevenden.
10.3 Koper vrijwaart Wheelylift tegen alle schades en aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
10.4 Koper is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.
10.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheid of dwingendrechtelijke regresrechten in verband met claims onverlet.

Artikel  11.  Toepasselijk rechtOp overeenkomsten gesloten tussen u en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd even een email sturen naar info@wheelylift.com.